Regulamin

 

REGULAMIN

PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ŚRODKAMI TRANSPORTU

 

Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Kaliszu przy ul. Wrocławska 30-38,

obowiązujący od dnia 14.02.2024r.

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt Środkami Transportu Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Wrocławska 30-38, obowiązujący od dnia 14.02.2024r. (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady przewozu osób, rzeczy i zwierząt środkami transportu Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. oraz uprawnienia i obowiązki pasażerów wynikające z zawarcia umowy przewozu i znajduje zastosowanie w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Miasta Kalisza i liniach komunikacyjnych organizowanych przez Miasto Kalisz na obszarze gmin, z którymi zawarto porozumienie o wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego.

§ 2

Użyte w treści Regulaminu określenia oznaczają:

1)    Organizator – Miasto Kalisz;

2)    Operator lub KLA – Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.;

3)    Karta Elektroniczna KLA lub KE – bezkontaktowa, elektroniczna karta będąca elektroniczną portmonetką i nośnikiem okresowych biletów elektronicznych, obowiązujących w komunikacji miejskiej w Kaliszu i występującą w dwóch rodzajach: i) jako karta imienna (personalizowana), będąca nośnikiem elektronicznych biletów jednorazowych i elektronicznych biletów okresowych oraz informacji o ulgach, ii) jako karta na okaziciela, będąca nośnikiem elektronicznych biletów jednorazowych;

4)    Karta Mieszkańca lub KKM – Kaliska Karta Mieszkańca, Kaliska Karta Rodzina 3+ lub Kaliska Karta Senior, stanowiąca nośnik danych w formie mobilnej i/lub plastikowej karty, uprawniający
do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez Organizatora oraz podmioty biorące udział w Programie „Kaliska Karta Mieszkańca”;

5)    Bilet – bilety określone w Zarządzeniu nr 724/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28.11.2017r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Kalisza (z późn. zm.) oraz Zarządzeniu nr 810/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13.12.2022r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym środkami komunikacji miejskiej na terenie sąsiadujących miast gmin w ramach zawartych porozumień, które to bilety mogą zostać nabyte przez pasażerów w formie:

a)    biletu papierowego, emitowanego przez KLA,

b)    biletu papierowego zakupionego u kierowcy autobusu KLA,

c)    biletu elektronicznego, zakupionego w Aplikacji Mobilnej,

d)    biletu elektronicznego zapisanego na KE lub KKM,

e)    biletu papierowego lub elektronicznego zakupionego w biletomacie;

6)    Kontroler – osoba upoważniona przez Operatora do kontroli Biletów w środkach transportu KLA posiadająca identyfikator umieszczony w widocznym miejscu;

7)  Wezwanie do zapłaty – dokument wystawiany na podstawie art. 33a ust. 3 ustawy Prawo Przewozowe – w razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu Operator wystawia wezwanie do zapłaty obejmujące właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową;

8)    Pasażer – osoba fizyczna, która zawarła umowę przewozu;

9)    Kierowca – osoba fizyczna uprawniona przez Operatora, bezpośrednio kierująca pojazdem komunikacji miejskiej;

10) Aplikacja mobilna – system umożliwiający zakup biletu w formie elektronicznej na urządzeniu mobilnym obsługującym ten system. Wykaz operatorów aplikacji mobilnych współpracujących z KLA znajduje się na stronie internetowej: www.kla.com.pl

 

ROZDZIAŁ II

    ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEWOZOWYCH

§ 3

Umowa przewozu zostaje zawarta wraz z wejściem Pasażera do autobusu.

§ 4

1.    Pasażer podczas przejazdu zobowiązany jest posiadać odpowiedni i ważny Bilet uprawniający
do przejazdu zgodny z posiadanymi uprawnieniami i okazywać go na żądanie osób uprawnionych
do kontroli.

2.    Bilety można nabyć w oznaczonych punktach sprzedaży lub w biletomatach na terenie miasta Kalisza.

 

§ 5

1.    Bilet okresowy uprawnia do przejazdów wyłącznie osobę, na którą został zakupiony.

2.    W przypadku zakupu Biletu okresowego w formie elektronicznej dokonanego w biletomacie jest on ważny wyłącznie wraz z imienną KE lub KKM, której numer znajduje się na Bilecie.

3.    W przypadku przejazdu na podstawie Biletu ulgowego, warunkiem uznania go za ważny dokument przewozu jest posiadanie przez Pasażera ważnego dokumentu, potwierdzającego uprawnienie Pasażera do ulgi.

§ 6

1.   Sposób uzyskania i zasady korzystania z KE uregulowane zostały w Regulaminie korzystania z Karty Elektronicznej Kaliskich Linii Autobusowych z dnia 17 marca 2017 roku (dalej: Regulamin KE).

2.    Sposób uzyskania i zasady korzystania z KKM uregulowane zostały w Regulaminie przyznawania, wydawania i korzystania z „Kaliskiej Karty Mieszkańca” wraz z wzorem karty oraz wzorem wniosku o wydanie karty, stanowiącego Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 154/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2024 roku (dalej: Regulamin KKM).

3.    W zakresie zasad korzystania z KKM w przejazdach Kaliskich Linii Autobusowych w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie KKM stosuje się w sposób odpowiedni zapisy dotyczące korzystania z KE zawarte w Regulaminie KE.

§ 7

1.    Bilet jednorazowy może być użyty tylko na jeden przejazd i jest ważny tylko w autobusie KLA, w którym został skasowany.

2.    Biletu skasowanego nie wolno odstępować innej osobie.

3.    Skasowanie Biletu jednorazowego o nominale niższym, niż wynika to z obowiązującego cennika, jest traktowane jako jazda bez Biletu.

4.    Biletów nie można łączyć ze sobą celem przedłużenia czasu ich obowiązywania lub zmiany ich nominału,  w szczególności dwa Bilety ulgowe nie zastępują biletu normalnego, a Bilet normalny nie uprawnia do przejazdu dwóch osób wg taryfy ulgowej.

§ 8

1.    „Przystanek na żądanie”  jest warunkowym przystankiem, na którym autobusy zatrzymują się wyłącznie wtedy, gdy potrzeba wsiadania lub wysiadania zostanie odpowiednio zasygnalizowana przez Pasażera.

2.    Pasażer oczekujący na przyjazd informuje kierującego autobusem o zamiarze wsiadania do niego poprzez podniesienie wysoko ręki. Zamiar wysiadania sygnalizowany jest przez Pasażera poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku lub powiadomienie kierowcy o tym zamiarze.  

 


 

ROZDZIAŁ III

OPŁATY ZA PRZEJAZD

§ 9

Wysokość opłaty za przejazd podana jest do publicznej wiadomości w Cenniku Biletów KLA, dostępnym
w autobusach i na stronie www.kla.com.pl .

§ 10

Za przewóz bagażu podręcznego, wózków dziecięcych, rowerów i zwierząt domowych nie pobiera się opłat.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY UISZCZANIA OPŁATY ZA PRZEJAZD

§ 11

1.    Pasażer zobowiązany jest niezwłocznie po wejściu do autobusu KLA w zależności od wybranej formy Biletu dokonać zarejestrowania lub skasowania:

1)    Biletu papierowego – skasować Bilet w kasowniku i sprawdzić czy znak kasujący na Bilecie papierowym jest czytelny lub nabyć Bilet papierowy u kierowcy autobusu,

2)    Elektronicznej portmonetki albo Biletu elektronicznego zapisanego na KE / KKM – dokonać rejestracji posiadanej karty a następnie wyrejestrowania jej przy wysiadaniu z autobusu w jednym z kasowników umieszczonych w autobusie w sposób zgodny z Regulaminem KE,

3)    Biletu elektronicznego w Aplikacji Mobilnej – dokonać zakupu Biletu elektronicznego w wybranej Aplikacji Mobilnej, w takim przypadku za moment skasowania Biletu uznaje się moment potwierdzenia zakupu Biletu w systemie.

2.   W przypadku problemów z zarejestrowaniem przez Pasażera KE / KKM lub braku kodu kasującego na Bilecie papierowym, Pasażer powinien powtórzyć próbę w innym kasowniku, a wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie zgłosić kierowcy autobusu.

3.    Obowiązkowi zarejestrowania podlega każdy przejazd dokonywany przez Pasażera, w tym również KE i KKM z wykupionym biletem okresowym i KKM uprawniająca do przejazdów bezpłatnych.

4.       Brak możliwości zakupu Biletu w Aplikacji Mobilnej nie zwalnia Pasażera z obowiązku zakupu Biletu w innej formie.

§ 12

1.    Pasażer ma możliwość zakupu u kierowcy autobusu wybranych Biletów tj. jednogodzinnego biletu miejskiego i jednorazowego biletu podmiejskiego.

2.    Bilet z drukarki komputera pokładowego nie podlega kasowaniu i jest ważny tylko na kurs, na którym został wykupiony, z wyjątkiem biletu jednogodzinnego ważnego na terenie Miasta Kalisz przez 60 minut od momentu zakupu.

3.    Kierowca może sprzedawać Bilety wyłącznie w czasie postoju autobusu.

4.    W sytuacji, kiedy autobus znajduje się w ruchu, Pasażer chcący nabyć Bilet ma obowiązek złożyć dyspozycję kupna Biletu u kierowcy, a Bilet zostanie sprzedany podczas postoju na najbliższym przystanku. W przypadku braku złożenia dyspozycji kupna lub braku realizacji złożonej dyspozycji kupna, przejazd traktowany jest jak jazda bez Biletu.

 

ROZDZIAŁ V

RODZAJE BILETÓW

§ 13

1.    Rodzaje Biletów określone zostały w Zarządzeniu nr 724/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28.11.2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Kalisza (z późn. zm.) oraz Zarządzeniu nr 810/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13.12.2022r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym środkami komunikacji miejskiej na terenie sąsiadujących miast gmin w ramach zawartych porozumień
(z późn. zm.).

2.    Organizator oferuje pasażerom Bilety jednorazowe miejskie oraz Bilety okresowe, w wariancie uprawniającym do przejazdów wyłącznie w granicach administracyjnych Miasta Kalisz oraz w wariancie uprawniającym do przejazdów zarówno w granicach administracyjnych Miasta Kalisz, jak i na terenie sąsiadujących miast i gmin w ramach zawartych porozumień (dalej: Bilety podmiejskie).

§ 14

Bilety okresowe można zakupić w Aplikacji Mobilnej bądź zarejestrować na imienną KE.

§ 15

Na wniosek Pasażera zakodowany elektroniczny bilet okresowy imienny może zostać anulowany tylko przed rozpoczęciem okresu jego ważności, wówczas Pasażer otrzymuje zwrot całej kwoty stanowiącej równowartość biletu. W pozostałym zakresie opłata za niewykorzystane Bilety okresowe nie podlega zwrotowi.

 

ROZDZIAŁ VI

OBSŁUGA INFORMACYJNA PASAŻERÓW

§ 16

Pasażerowie mogą uzyskać informacje dotyczące korzystania z usług komunikacji miejskiej w następujący sposób:

1)    na przystankach – w zakresie dotyczącym rozkładów jazdy,

2)  w aplikacji Kiedy Przyjedzie – informacja o rzeczywistym położeniu autobusu w trakcie realizowania kursu oraz o rzeczywistym czasie przyjazdu autobusu na dany przystanek, przebiegu trasy linii
i lokalizacji przystanków,  

3)    w Punkcie Obsługi Klienta KLA – w zakresie dotyczącym stosowanego cennika opłat, obowiązujących uprawnień do ulg w opłatach, wysokości opłat dodatkowych pobieranych za brak ważnego dokumentu przewozu, postępowania reklamacyjnego, stosowania przepisów porządkowych i Regulaminu,

4)    na stronie internetowej KLA – w pełnym zakresie obejmującym funkcjonowanie komunikacji miejskiej,
w tym dotyczącym rozkładów jazdy, schematów sieci komunikacyjnej, cennika opłat, uprawnień do ulg
w opłatach, wysokości opłat dodatkowych pobieranych za brak ważnego dokumentu przewozu, postępowania reklamacyjnego, stosowania przepisów  porządkowych, regulaminu przewozu osób i bagażu, zasad kontroli biletów, sieci sprzedaży biletów, informacji o adresach i czasie pracy własnych punktów sprzedaży biletów oraz  informacji o wszystkich zmianach w funkcjonowaniu linii komunikacyjnych,

5)    u kierowcy autobusu – informacje dotyczące cen Biletów, trasy i kierunku jazdy, czasu odjazdu
z przystanku początkowego, zmiany przebiegu linii w sytuacjach awaryjnych.

 

ROZDZIAŁ VII

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH

§ 17

Do korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych na wszystkich liniach autobusowych KLA uprawnieni są Pasażerowie, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub prawa miejscowego nadały takie uprawnienia, potwierdzany na podstawie dokumentów w tych przepisach wskazanych.

§ 18

Pasażerowie uprawnieni do przejazdów bezpłatnych i ulgowych winni posiadać i okazywać w czasie kontroli dokument potwierdzający przynależność do danej grupy uprawnionych oraz dokument pozwalający ustalić tożsamość osoby uprawnionej.

 

ROZDZIAŁ VIII

KONTROLA BILETÓW

§ 19

Do kontroli biletów upoważnieni są kontrolerzy legitymujący się ważnym identyfikatorem, wystawionym przez KLA oraz Kierowcy autobusów.

§ 20

Kontrolujący jest uprawniony do wystawienia wezwania do zapłaty zawierającego opłatę za przewóz i opłatę dodatkową w przypadku:

1)    przejazdu Pasażera bez ważnego Biletu,

2)    stwierdzenia braku ważnego dokumentu, poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu,

3)    przewozu bagażu, wyłączonego z przewozu lub naruszenia przepisów o jego przewozie,

4)    spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania autobusu.

§ 21

1.    Nieważnym Biletem lub dokumentem poświadczającym uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu jest w szczególności dokument:

1)    podrobiony;

2)    przerobiony;

3)  uszkodzony poprzez naruszenie warstwy graficznej nośnika informacji, które podważa jego wiarygodność, utrudnia identyfikację jego posiadacza lub uniemożliwia korzystanie z warstwy graficznej zgodnie
z jej przeznaczeniem;

4)  uszkodzony poprzez naruszenie warstwy elektronicznej nośnika informacji, które podważa jego wiarygodność, utrudnia identyfikację jego posiadacza lub uniemożliwia korzystanie z warstwy elektronicznej zgodnie z jej przeznaczeniem;

5)    imienny, który został użyty przez osobę o tożsamości innej niż określona w dokumencie

2.    Podczas kontroli Biletów, Pasażer jest zobowiązany umożliwić kontrolerowi weryfikację ważności Biletu,
a w przypadku korzystania z ulg lub zwolnień z opłat okazać kontrolerowi, określony w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub prawa miejscowego dokument potwierdzający to uprawnienie.

§ 22

1.    Podczas przeprowadzania kontroli biletów kontrolujący ma prawo:

1)    przed rozpoczęciem kontroli zablokować kasowniki w pojeździe,

2)    w razie braku dokumentu przewozu – żądać okazania dokumentów pozwalających
na zidentyfikowanie Pasażera i wystawić wezwanie do zapłaty,

3)   w razie nieokazania dokumentu – ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji, Straży Miejskiej lub Agencji Ochrony, a Pasażer ma obowiązek pozostać w miejscu kontroli lub miejscu wskazanym przez kontrolującego do czasu przybycia Policji, Straży Miejskiej lub Agencji Ochrony,

4)  w razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony – zatrzymać dokument za pokwitowaniem.

2.    Wezwanie do zapłaty stanowi dowód przejazdu pasażera bez ważnego biletu i uprawnia Pasażera
do kontynuowania jazdy tym samym kursem, w którym zostało wystawione wezwanie do zapłaty.

 

ROZDZIAŁ IX

OPŁATY DODATKOWE, KARY

§ 23

1.    Za jazdę bez odpowiedniego ważnego Biletu – pobiera się od pasażera dodatkową opłatę w wysokości 50 krotności ceny biletu jednorazowego, normalnego w granicach administracyjnych Miasta Kalisza.

2.  Za jazdę bez dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych lub za brak dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego pobiera się od pasażera dodatkową opłatę w wysokości 40 krotności ceny biletu jednorazowego, normalnego w granicach administracyjnych Miasta Kalisza.

3.    Za spowodowanie zatrzymania autobusu bez uzasadnionej przyczyny pobiera się od pasażera dodatkową opłatę – 150 krotność ceny biletu jednorazowego, normalnego w granicach administracyjnych Miasta Kalisza.

4.  Za nieprzestrzeganie obowiązku zarejestrowania przejazdu z wykupionym na KE, KKM biletem okresowym pobiera się od pasażera dodatkową opłatę – 5 krotność ceny biletu jednorazowego, normalnego w granicach administracyjnych Miasta Kalisza.

5.    W przypadku udokumentowania przez podróżnego w terminie 7 dni od dnia przewozu uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, o którym mowa w rozdziale VII, opłata dodatkowa ulega umorzeniu, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej. Opłata manipulacyjna wynosi 10% opłaty dodatkowej.

6.    W zakresie obliczenia wysokości opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1 – 4 każdorazowo przyjmuje się cenę biletu z dnia nałożenia opłaty dodatkowej.                     

 

ROZDZIAŁ X

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH REKLAMACJI ORAZ SKARG I WNIOSKÓW

§ 24

Pasażer może złożyć reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu, przy czym za zgodny z rozkładem jazdy uznaje się kurs wykonany 1 minutę przed, 3 minuty – do czasu rozkładowego. 

§ 25

Pasażerowi, który otrzymał wezwanie do zapłaty, a nie zgadza się z jego treścią i może udowodnić,
że w momencie kontroli posiadał ważny Bilet na przejazd
lub dokument poświadczający jego uprawnienie
do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, przysługuje prawo do złożenia odwołania lub reklamacji, w terminie
nie później, niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

§ 26

Pasażer posiada uprawnienie do złożenia skargi lub wniosku związanego z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej do Operatora lub Organizatora przewozów. W imieniu pasażerów, którzy nie ukończyli 18 roku życia reklamację lub odwołanie może złożyć jedynie ich opiekun prawny.

§ 27

Reklamacje, odwołania, skargi oraz wnioski – Pasażer może złożyć osobiście, wysłać pocztą na adres KLA,
ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz, lub pocztą elektroniczną na adres pok@kla.com.pl lub przez formularz kontaktowy, znajdujący się na stronie internetowej www.kla.com.pl 

 

ROZDZIAŁ XI

ISTOTNE PRZEPISY PORZĄDKOWE

§ 28

Pasażerowie korzystający z usług przewozowych zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu, norm zachowania w miejscach publicznych,
a także zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

§ 29

1.    Wsiadanie do i wysiadanie z pojazdu dozwolone jest tylko na odpowiednio oznakowanych przystankach,
po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają osoby opuszczające pojazd.

2.    Zabrania się pasażerom korzystającym z pojazdów wsiadania i wysiadania:

1)    podczas ruchu pojazdu,

2)    przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu,

3)    po sygnale oznajmiającym zamknięcie drzwi lub odjazd pojazdu.

3.    Pasażerowie obowiązani są opuścić pojazd na przystanku obowiązującym jako ostatni na danej trasie:

1)    gdy jest to wyznaczony przystanek dla wysiadających,

2)    gdy pojazd zakończył obsługę danej trasy,

3)    gdy zachodzi konieczność dokonania czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy,

4)    na polecenie obsługi pojazdu, dyspozytorów lub kontrolerów biletów.

§ 30

1.    Pasażer, który zajmuje miejsce zarezerwowane z przeznaczeniem np. dla inwalidy lub osoby
z dzieckiem na ręku, zobowiązany jest do zwolnienia miejsca w momencie zgłoszenia się osoby, uprawnionej do zajęcia tego miejsca.

2.    Przewożący rower jest zobowiązany do niezwłocznego ustąpienia miejsca osobie na wózku inwalidzkim lub przewożącej dziecko w wózku i opuszczenia pojazdu wraz z rowerem ze względu na brak możliwości jego zabezpieczenia w wymagany sposób.

3.  Przewożący dziecko w wózku dziecięcym jest zobowiązany do niezwłocznego ustąpienia miejsca osobie na wózku inwalidzkim i ustawienia wózka w innym miejscu pojazdu, w którym istnieje możliwość jego ustawienia lub opuszczenia pojazdu wraz z wózkiem.

§ 31

Pasażerowie zajmujący miejsca stojące zobowiązani są trzymać poręczy.

§ 32

Dziecko przewożone w wózku, niezabezpieczone specjalnymi szelkami, musi być z niego wyjęte i trzymane
na kolanach opiekuna.

§ 33

Zabronione jest:

1)    wsiadanie i wysiadanie podczas jazdy autobusu,

2)    zajmowanie miejsc stojących na przednim pomoście ograniczające widoczność kierowcy autobusu,   

3)    otwieranie drzwi podczas jazdy,

4)    nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania autobusu,

5)    opieranie się o drzwi,

6)    umieszczanie bagażu podręcznego na miejscach przeznaczonych do siedzenia,

7)    przewożenie hulajnóg,

8)    wyrzucanie z autobusu jakichkolwiek przedmiotów,

9)   narażanie współpasażerów na szkody i obrażenia, w tym również spożywanie artykułów żywnościowych mogących zabrudzić innych pasażerów lub autobus,

10) palenie tytoniu, używanie e-papierosów, granie na instrumentach muzycznych, używanie odbiorników radiowych, itp.,

11) przewożenie rzeczy umieszczonych na podłodze pojazdu w przejściu pomiędzy siedzeniami, rzeczy
o nieprzyjemnym zapachu, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących oraz wszelkich innych materiałów niebezpiecznych i rzeczy zabronionych na podstawie odrębnych przepisów,

12) zaśmiecanie i niszczenie autobusu,

13) wsiadanie do autobusu osobom na wrotkach lub łyżworolkach,

14) żebranie i prowadzenie handlu,

15) kwestowanie, nalepianie plakatów i ogłoszeń, rozrzucanie i rozdawanie ulotek oraz materiałów reklamowych bez zgody KLA,

16) wykonywanie innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.

§ 34

1.    W autobusach dozwolone jest wyłącznie przewożenie bagażu w rozumieniu przepisów porządkowych wprowadzonych Uchwałą nr XXIV/373/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2000 r. w sprawie przepisów porządkowych i opłat dodatkowych związanych z przewozem osób i bagażu publicznymi środkami transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza (z późn. zm.).

2.   Niedopuszczalne jest przewożenie rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów lub jeżeli ze względu na swoje właściwości nie nadają się do przewozu środkami transportowymi.

 

§ 35

1.   Podczas wsiadania do pojazdu, przebywania w pojeździe i wysiadania z pojazdu pasażer jest obowiązany
do stosowania się w szczególności do:

1)    przepisów porządkowych określonych uchwałą Rady Miasta Kalisza;

2)    poleceń i komunikatów porządkowych wydawanych przez Kierowcę autobusu lub upoważnionego przez KLA kontrolera,

3)    zasad współżycia społecznego.

2. Pasażer odpowiada wobec KLA i innych Pasażerów za szkody powstałe z jego winy, w szczególności spowodowane niezastosowaniem się do przepisów, poleceń, komunikatów i zasad, o których mowa w ust. 1 oraz innymi niedozwolonymi czynnościami osób trzecich określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 36

Kierowca autobusu może odmówić przewozu osoby:

1)    nietrzeźwej, będącej pod wpływem środków odurzających lub nie przestrzegającej przepisów prawa,

2)   zachowującej się w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub mogącej zabrudzić innych podróżnych lub wnętrze autobusu,

3)    przewożącej rower, w razie braku miejsca przeznaczonego na rower w autobusie. 

§ 37

KLA nie ma obowiązku wykonania przewozu i może go odmówić, jeżeli:

1)    Pasażer nie zastosował się do Regulaminu,

2)    przewożony przez Pasażera przedmiot jest niedozwolony w komunikacji miejskiej,

3)    wykonanie usługi zagrażałoby życiu lub zdrowiu ludzkiemu, mieniu, bezpieczeństwu lub porządkowi
na drogach publicznych oraz zachowaniu porządku publicznego.

§ 38

W przypadku awaryjnego przerwania biegu autobusu, bilet jednorazowy stanowi podstawę do kontynuowania dalszej jazdy innym autobusem.

 

ROZDZIAŁ XII    

POSTĘPOWANIE Z RZECZAMI ZNALEZIONYMI

§ 39

Pasażer, który znalazł w pojeździe rzecz zgubioną lub porzuconą powinien przekazać tę rzecz kierowcy autobusu.

§ 40

Znalazcy przysługuje prawo sprawdzenia, czy wydana przez niego rzecz została przez kierowcę autobusu przekazana do miejsca przechowywania rzeczy znalezionych w siedzibie KLA.

§ 41

Rzeczy znalezione odebrać można w siedzibie KLA, przy ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu – zasady funkcjonowania biura rzeczy znalezionych opisane są na stronie www.kla.com.pl – https://kla.com.pl/biuro-rzeczy-znalezionych 

ROZDZIAŁ XIII

ZASADY PRZEWOZU ZWIERZĄT DOMOWYCH

§ 42

1.      W autobusie mogą być przewożone małe zwierzęta domowe w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, jeżeli nie są uciążliwe dla podróżnych, z zastrzeżeniem ust. 2 – 6 poniżej. Przewożone zwierzęta domowe powinny być umieszczone w transporterze, klatce, pojemnikach służących do przewozu zwierząt i zapewniających bezpieczeństwo pasażerów i zwierząt.

2.      Pasażer ma obowiązek prawidłowo zabezpieczyć i nadzorować w czasie przejazdu przewożone przez siebie zwierzęta domowe i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek ich transportu
(
np. w zakresie zanieczyszczenia pojazdu, uszkodzenia urządzeń i wyposażenia autobusu, obrażeń odniesionych przez współpasażerów itp.), tym samym pozostawiania zwierząt bez dozoru.

3.   Zabrania się przewożenia psów bez kagańca oraz bez krótkiej smyczy. Dopuszcza się możliwość przewożenia psów ras miniaturowych oraz mieszańców w typie tych ras, tylko na krótkiej smyczy, trzymanych na rękach Pasażera.

4.     Wymóg opisany w rozdziale XIII w § 1 ust. 3 nie dotyczy psa asystującego osobie niepełnosprawnej zgodnie z art. 20a ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

5.      Zabrania się umieszczania przewożonych zwierząt domowych na miejscach przeznaczonych
do siedzenia.

6.      W przypadku niestosowania się do ustaleń opisanych w ust. 1 – 5 powyżej, kierujący pojazdem ma prawo odmówić Pasażerowi przewozu.

 

ROZDZIAŁ XIV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 44

Niniejszy Regulamin stosuje się z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz prawa miejscowego, w tym w szczególności:

1)    ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8 z późn. zm.),

2)    ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2039 z późn. zm.),

3)    ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.),

4)    ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1100 z późn. zm.),

5)    uchwała Nr XXIV/153/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17.09.2015 r. w sprawie uprawnień
do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza i gmin,  z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia (z poźn. zm.),

6)    uchwała Nr XXVI/405/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza (z późn. zm.),

7)    uchwała Nr XIV/152/2015 r. Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie (z późn. zm.),

8)    uchwała Nr XXIV/373/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2000 r. w sprawie przepisów porządkowych i opłat dodatkowych związanych z przewozem osób i bagażu publicznymi środkami transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza (z późn. zm.)

9)    Zarządzeniu nr 724/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28.11.2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Kalisza (z późn. zm.)

10) Zarządzeniu nr 810/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13.12.2022r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego za usługi przewozowe
w publicznym transporcie zbiorowym środkami komunikacji miejskiej na terenie sąsiadujących miast gmin w ramach zawartych porozumień (z późn. zm.)

 

 

                                                           Prezes Zarządu Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.

kontakt

Masz jakieś pytania?

    • Napisz do nas wiadomość

      Nie wiesz jaki temat wiadomości wybrać? Kliknij tutaj

    • Skip to content