Regulamin

 

 

REGULAMIN

PRZEWOZU OSÓB i BAGAŻU ŚRODKAMI TRANSPORTU

 Kaliskich  Linii  Autobusowych   Sp. z o.o.

z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Wrocławska 30-38, obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin przewozu osób i bagażu zwany dalej „Regulaminem” stosuje się w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Miasta Kalisza i liniach komunikacyjnych organizowanych przez Miasto Kalisz na obszarze gmin, z którymi zawarto porozumienie o wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego.

§ 2

1. Regulamin określa:

1) zasady przewozu osób i bagażu środkami transportu Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o. o.  2) uprawnienia i obowiązki pasażerów wynikające z zawarcia umowy przewozu.

2. Użyte w treści Regulaminu określenia: 

1)    Organizator – Miasto Kalisz,

2)    Operator – Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (skrót – KLA), 

3)    KE – karta elektroniczna KLA, imienna lub na okaziciela,

4)    KKM – Kaliska Karta Mieszkańca, zapisana na elektronicznym nośniku, jakim jest imienna KE,

5)    Bilet – wszystkie bilety określone w cenniku opłat wyszczególnionych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Kalisza nr 752/2022 i 810/2022 w tym:

a)    bilet papierowy, emitowany przez KLA,

b)    bilet w formie elektronicznej, zakupiony za pomocą aplikacji mobilnych,

c)    bilet elektroniczny zapisany na KE, 

d)    bilet zakupiony u kierowcy,

e)    bilet zakupiony w biletomacie. 

6)    Kontroler – osoba upoważniona przez Operatora do kontroli biletów w środkach transportu Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. 

7)    Pasażer – osoba, która zawarła umowę przewozu.

8)    Aplikacja mobilna – system umożliwiający zakup biletu w smartfonie. Wykaz operatorów aplikacji współpracujący z KLA znajduje się stronie internetowej www.kla.com.pl  

Rozdział II
    ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEWOZOWYCH

§ 3

Umowa przewozu zostaje zawarta wraz z wejściem pasażera do autobusu.

§ 4

Przed wejściem do autobusu pasażer powinien zakupić bilet. 

§ 5

W autobusach KLA ważne są wyłącznie bilety KLA.

 

§ 6

Pasażer zobowiązany jest posiadać odpowiedni bilet – zgodny z jego uprawnieniami i okazywać go na żądanie osób uprawnionych do kontroli.

§ 7

W przypadku przejazdu, na podstawie biletu ulgowego, warunkiem uznania go za ważny dokument przewozu, jest posiadanie przez pasażera ważnego dokumentu, potwierdzającego jego uprawnienia do ulgi. 

§ 8

Bilety papierowe i KE można nabyć w oznaczonych punktach sprzedaży lub biletomatach na terenie miasta Kalisza. Bilety okresowe w formie papierowej zakupione w biletomacie ważne są tylko z KE, KKM imienną, której numer znajduje się na bilecie.

§ 9

1.    KE, KKM może być używana wyłącznie przez osobę, dla której została wydana, nie można jej udostępniać osobom trzecim. 

2.    KE na okaziciela może opłacić przejazd każdy z jej użytkowników. 

3.    Bilet okresowy zakupiony w aplikacji mobilnej uprawnia do przejazdów wyłącznie osobę, na którą został zakupiony.

§ 10

KE i KKM jest własnością Pasażera i nie podlega zwrotowi w momencie zaprzestania korzystania z usług przewoźnika.

§ 11

Środki finansowe znajdujące się na KE podlegają zwrotowi wyłącznie na pisemny wniosek właściciela karty. 

§ 12

Opłata za niewykorzystane bilety okresowe nie podlega zwrotowi. 

§ 13

1.    Bilet jednorazowy może być użyty tylko na jeden przejazd i jest ważny tylko w autobusie, w którym został skasowany. 

2.    Biletu skasowanego nie wolno odstępować innej osobie. 

3.    Skasowanie biletu jednorazowego o nominale niższym, niż wynika to z obowiązującego cennika, jest traktowane jako jazda bez biletu. 

4.    Dwa bilety ulgowe nie zastępują biletu normalnego. Bilet normalny nie zastępuje biletu ulgowego, nie uprawnia do przejazdu dwóch osób wg taryfy ulgowej. 

§ 14

W przypadku wadliwego działania KE i KKM z powodu uszkodzeń (typu: mechanicznego, cieplnego bądź innych czynników zewnętrznych) koszt wymiany obciąża pasażera.

§ 15

1.    „Przystanek na żądanie”  – jest warunkowym przystankiem, na którym autobusy zatrzymują się wyłącznie wtedy, gdy potrzeba wsiadania lub wysiadania zostanie odpowiednio zasygnalizowana przez pasażera. 

2.    Pasażer informuje kierującego autobusem, że chce wsiąść, np. podnosząc wysoko rękę, a żeby wysiąść naciskając odpowiedni przycisk lub powiadamia głosem.

  Rozdział III
OPŁATY ZA PRZEJAZD

§ 16

Wysokość opłaty za przejazd podana jest do publicznej wiadomości w Cenniku Biletów KLA, dostępnym  w autobusach, przystankach i na stronie www.kla.com.pl

§ 17

1.    Za przewóz zwierząt domowych np. psa pobiera się opłatę w wysokości 50% ceny biletu normalnego jednorazowego. 

2.    Za przewóz bagażu ręcznego, wózków dziecięcych i rowerów nie pobiera się opłat.

Rozdział IV
ZASADY UISZCZANIA OPŁATY ZA PRZEJAZD

§ 18

1.    Po wejściu do autobusu (przed zajęciem miejsca siedzącego lub stojącego) należy niezwłocznie skasować bilet i sprawdzić czy znak kasujący na bilecie papierowym jest czytelny, zarejestrować KE/KKM w jednym z kasowników umieszczonych w autobusie, nabyć bilet u kierowcy lub skasować bilet z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.  

2.    W razie braku możliwości zarejestrowania KE lub KKM, bądź braku kodu kasującego na bilecie papierowym należy zarejestrować kartę lub skasować bilet w innym kasowniku.

3.    Wszelkie nieprawidłowości dotyczące niewłaściwego skasowania biletu papierowego, bądź braku możliwości zarejestrowania karty –  należy bezwzględnie zgłosić  kierowcy autobusu. 

4.    Obowiązkowi zarejestrowania podlega również KE i KKM z wykupionym biletem okresowym i KKM uprawniająca do przejazdów bezpłatnych. 

§ 19

Zarejestrowanie KE/KKM odbywa się poprzez przyłożenie karty do kasownika elektronicznego i jest potwierdzane komunikatem na wyświetlaczu kasownika oraz sygnałem świetlnym i/lub dźwiękowym.

§ 20

Wysiadając z autobusu KE należy ponownie zbliżyć do kasownika w celu redukcji zaliczkowo pobranej gotówki do właściwej wysokości opłaty za dokonany przejazd. Nie skasowanie KE przy wysiadaniu spowoduje pobranie za przejazd opłaty w najwyższej wysokości na danej linii.

§ 21

Pasażer kupujący bilet w aplikacji mobilnej ma obowiązek dokonać transakcji niezwłocznie po wejściu do autobusu. Momentem skasowania biletu jednorazowego zakupionego za pomocą aplikacji mobilnej jest moment potwierdzenia zakupu biletu w systemie. Bilet jest ważny na kursie, na którym został wykupiony, zgodnie  z obowiązującą taryfą.  W przypadku braku możliwości zakupu biletu w aplikacji mobilnej, pasażer jest zobowiązany zakupić bilet u kierowcy autobusu lub w innej formie. 

§ 22

1.    Pasażer ma możliwość zakupu wybranych biletów u kierowcy autobusu.  

2.    Bilet z drukarki komputera pokładowego nie podlega kasowaniu i jest ważny tylko na kurs, na którym został wykupiony, z wyjątkiem biletu jednogodzinnego ważnego na terenie miasta przez 60 minut od momentu zakupu. 

3.    Kierowca może sprzedawać bilety wyłącznie w czasie postoju autobusu.

4.    W sytuacji kiedy autobus znajduje się w ruchu, pasażer chcący nabyć bilet ma obowiązek złożyć dyspozycję kupna biletu u kierowcy, a bilet zostanie sprzedany podczas postoju na najbliższym przystanku. W przypadku braku złożenia dyspozycji kupna, przejazd traktowany jest jak jazda bez biletu.

 

Rozdział V
RODZAJE BILETÓW

§ 23

Organizator oferuje pasażerom bilety jednorazowe miejskie, oraz bilety okresowe, w wariancie miejskim  i podmiejskim.

§ 24

Bilety jednorazowe miejskie ważne są wyłącznie w granicach administracyjnych Miasta Kalisza. § 25 Bilety jednorazowe podmiejskie, ważne są w Kaliszu i na terenie sąsiadujących miast i gmin, w ramach zawartych porozumień.

§ 26

Bilety okresowe są sprzedawane w następujących wariantach:

       jednogodzinny – uprawnia do nielimitowanej liczby przejazdów w granicach administracyjnych Miasta Kalisza przez godzinę od nabycia go u kierowcy lub w aplikacji mobilnej,

       jednodniowy – uprawnia do nielimitowanej liczby przejazdów w granicach administracyjnych Miasta Kalisza w dniu jego skasowania, 

       tygodniowy miejski – uprawnia do nielimitowanej liczby przejazdów, od poniedziałku do niedzieli,  w granicach administracyjnych Miasta Kalisza,

       tygodniowy podmiejski 1 linia – uprawnia do nielimitowanej liczby przejazdów jedną linią, od poniedziałku do niedzieli, na terenie sąsiadujących miast i gmin, w ramach zawartych porozumień, 

       tygodniowy podmiejski 1 linia + Miasto Kalisz – uprawnia do nielimitowanej liczby przejazdów jedną linią, od poniedziałku do niedzieli, na terenie sąsiadujących miast i gmin w ramach zawartych porozumień oraz na wszystkich liniach w granicach administracyjnych Miasta Kalisza,

       miesięczny miejski – uprawnia do nielimitowanej w danym miesiącu liczby przejazdów w granicach administracyjnych Miasta Kalisza,

       miesięczny podmiejski 1 linia – uprawnia do nielimitowanej w danym miesiącu liczby przejazdów jedną linią, na terenie sąsiadujących miast i gmin, w ramach zawartych porozumień, 

       miesięczny podmiejski 1 linia + Miasto Kalisz – uprawnia do nielimitowanej w danym miesiącu liczby przejazdów jedną linią na terenie sąsiadujących miast i gmin w ramach zawartych porozumień oraz na wszystkich liniach w granicach administracyjnych Miasta Kalisza.

§ 27

Bilety okresowe można zakupić w aplikacjach mobilnych bądź załadować na karty elektroniczne (za wyjątkiem kart elektronicznych na okaziciela). 

§ 28

Na wniosek pasażera zakodowany elektroniczny bilet okresowy imienny może zostać anulowany tylko przed rozpoczęciem okresu jego ważności, pasażer otrzymuje zwrot całej kwoty stanowiącej równowartość biletu. 

 Rozdział VI
OBSŁUGA INFORMACYJNA PASAŻERÓW

§ 29

Pasażerowie mogą uzyskać informacje dotyczące korzystania z usług komunikacji miejskiej w następujący sposób:

a)         na przystankach – w zakresie dotyczącym rozkładów jazdy oraz cen biletów,

b)        w Punkcie Obsługi Klienta KLA – w zakresie dotyczącym stosowanego cennika opłat, obowiązujących uprawnień do ulg w opłatach, wysokości opłat dodatkowych pobieranych za brak ważnego dokumentu przewozu, postępowania reklamacyjnego, stosowania przepisów porządkowych i regulaminu przewozu osób i bagażu,

c)         na stronie internetowej KLA – w pełnym zakresie obejmującym funkcjonowanie komunikacji miejskiej,  w tym dotyczącym rozkładów jazdy, schematów sieci komunikacyjnej, cennika opłat, uprawnień do ulg  w opłatach, wysokości opłat dodatkowych pobieranych za brak ważnego dokumentu przewozu, postępowania reklamacyjnego, stosowania przepisów  porządkowych, regulaminu przewozu osób 

i bagażu, zasad kontroli biletów, sieci sprzedaży biletów, informacji o adresach i czasie pracy własnych punktów sprzedaży biletów oraz  informacji o wszystkich zmianach w funkcjonowaniu linii komunikacyjnych,

d)        kierowca autobusu – informacje dotyczące trasy i kierunku jazdy, czasu odjazdu  z przystanku początkowego, zmiany przebiegu linii w sytuacjach awaryjnych.

Rozdział VII
UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH 
 

§ 30

Do korzystania z przejazdów bezpłatnych na wszystkich liniach autobusowych KLA  uprawnione są:

1)    osoby, które ukończyły 70 rok życia,

2)    dzieci do ukończenia 4 roku życia,

3)    dzieci niepełnosprawne do rozpoczęcia nauki w szkole,

4)    dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się w szkołach, oddziałach integracyjnych i oddziałach specjalnych,

5)    osoby niepełnosprawne uczęszczające do środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej,

6)    osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,

7)    osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność spowodowana jest chorobami wzroku,

8)    opiekun lub osoba towarzysząca w podróży osobie wymienionej w pkt 3, 4, 5 i 6, przy czym opiekunem lub osobą towarzyszącą może być osoba, która ukończyła 13 rok życia,

9)    opiekunowie dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół i ośrodków opiekuńczych w dniach nauki (droga powrotna), 10) zasłużeni honorowi dawcy krwi,

11) osoby przeprowadzające kontrolę jakości usług świadczonych przez operatora komunikacji miejskiej,

12) osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.,

13) osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych,

14) Posłowie i Senatorowie RP ,

15) Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy inwalidów wojennych i wojskowych zaliczonych do I grupy inwalidzkiej.

16) osoby posiadające ważną Kaliską Kartę Mieszkańca. 

§ 31

Potwierdzeniem posiadania uprawnienia do przejazdów bezpłatnych są:

1)    karta elektroniczna, uprawniająca do przejazdów bezpłatnych,

2)    ważna Kaliska Karta Mieszkańca, zarejestrowana przez kasownik w autobusie, dla osób o których mowa  w  § 30 ust. 16,

3)    dla dzieci do ukończenia 4 roku życia – dokument potwierdzający wiek dziecka,

4)    dla osób, które ukończyły 70 rok życia – dokument potwierdzający wiek osoby, umożliwiający stwierdzenie jej tożsamości, 

5)    dla dzieci niepełnosprawnych od ukończenia 4 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole alternatywnie:

a)        legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego, uczęszczającego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych,

b)        legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia,

c)        orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,

6)    dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, uczącej się w oddziałach integracyjnych, szkołach i oddziałach specjalnych alternatywnie:

a)        legitymacja szkolna dla dziecka niepełnosprawnego,

b)        legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia,

7)    dla osób niepełnosprawnych, uczęszczających do środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej – zaświadczenie o uczęszczaniu do środowiskowych domów lub warsztatów terapii zajęciowej, wydane na dany rok kalendarzowy, wraz z innym dokumentem, umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej,

8)    dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności alternatywnie:

a)        legitymacja   osoby niepełnosprawnej        z          wpisem            potwierdzającym         znaczny           stopień niepełnosprawności,

b)        wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,

c)        wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów, 

d)        orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej  egzystencji,

e)        orzeczenie komisji lekarskiej ZUS, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej  egzystencji,

f)         zaświadczenie ZUS lub KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów, bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,

g)        wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji

h)        wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji

i)          legitymacja emeryta lub rencisty wojskowego z wpisem właściwego organu emerytalnego  o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

j)          legitymacja emeryta lub rencisty policyjnego z wpisem właściwego organu emerytalnego  o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

k)        dokumenty, o których jest mowa w lit. b do h, ważne są wyłącznie z innym dokumentem ze zdjęciem, umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej,

9)    dla opiekuna lub osoby towarzyszącej w podróży osoby niepełnosprawnej, należącej do osób, o których mowa w  § 30 ust. 3 do § 30 ust. 6 oraz § 30 ust. 9 tego rozdziału  – odpowiedni dokument osoby niepełnosprawnej, 

10) dla krwiodawców alternatywnie:

a)        legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia” wraz  z innym dokumentem  ze zdjęciem, poświadczającym tożsamość osoby uprawnionej,

b)        zaświadczenie wydane przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa lub inną jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, potwierdzające oddanie przez osobę 15 litrów krwi (kobiety) lub 18 litrów krwi (mężczyźni), wraz z innym dokumentem  ze zdjęciem, poświadczającym tożsamość osoby uprawnionej,

11) dla osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, spowodowanej chorobami wzroku – legitymacja osoby niepełnosprawnej, z wpisem potwierdzającym umiarkowany stopień niepełnosprawności i podanym symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O, 

12) dla osób, o których mowa w  § 30 ust. 11 – upoważnienie do dokonania kontroli, wydane przez Prezydenta Miasta Kalisza, wraz z ważną legitymacją służbową,

13) dla osób, które świadczyły pracę po 1956 roku na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. – legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych,

14) dla osób, które nie wykonywały pracy w okresie przed 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych – zaświadczenie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

15) dla Posłów i Senatorów RP – ważna legitymacja poselska lub senatorska, 16) dla inwalidów wojennych i wojskowych – Książka inwalidy wojennego/wojskowego.

§ 32

Do korzystania z przejazdów ulgowych w wysokości 50% na wszystkich liniach autobusowych KLA uprawnieni są:

1)    dzieci od ukończenia 4 roku do rozpoczęcia nauki w szkole,

2)    dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 24 roku życia,

3)    emeryci i renciści,

4)    studenci szkół wyższych,

5)    uczniowie i studenci, będący obywatelami RP, a uczący się w zagranicznych szkołach i uczelniach wyższych, do ukończenia 26 roku życia,

6)    kombatanci, w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach, będących ofiarami represji wojennych oraz okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 ze zm.)  

7)    osoby o statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

§ 33

Dokumenty potwierdzające uprawnienie do przejazdów ulgowych:

1)    dla dzieci od ukończenia 4 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole – dokument potwierdzający wiek dziecka,

2)    dla dzieci i młodzieży uczącej się do ukończenia 24 roku życia – ważna legitymacja szkolna,

3)    dla emerytów i rencistów – legitymacja emeryta – rencisty, wraz z innym dokumentem  ze zdjęciem, poświadczającym tożsamość osoby uprawnionej,

4)    dla studentów szkół wyższych – ważna legitymacja studencka,

5)    dla studentów zagranicznych – międzynarodowa legitymacja studencka  wraz z dowodem osobistym lub paszportem,

6)    dla kombatantów, wymienionych w § 30 ust. 6 – Zaświadczenie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

7)    dla osób o statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych – legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

§ 34

Pasażerowie uprawnieni do przejazdów bezpłatnych i ulgowych winni posiadać i okazywać w czasie kontroli dokument potwierdzający przynależność do danej grupy uprawnionych oraz dokument pozwalający ustalić tożsamość osoby uprawnionej. 

Rozdział VIII
KONTROLA BILETÓW

§ 35 

Do kontroli biletów upoważnieni są kontrolerzy legitymujący się ważnym identyfikatorem, wystawionym przez KLA Sp. z o.o. oraz kierowcy autobusów.

§ 36

Kontrolujący jest uprawniony do wystawienia wezwania do zapłaty zawierający opłatę za przewóz i opłatę dodatkową w przypadku:

1)    przejazdu pasażera bez ważnego biletu,

2)    stwierdzenia braku ważnego dokumentu, poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu,

3)    przewozu bagażu, wyłączonego z przewozu lub naruszenia przepisów o jego przewozie 4) spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu. 

§ 37

Podczas kontroli biletów pasażer jest zobowiązany umożliwić kontrolerowi weryfikację ważności biletu,  a w przypadku korzystania  z ulg lub zwolnień z opłat, okazać kontrolerowi, określony w niniejszym Regulaminie, dokument potwierdzający uprawnienie.

§ 38

1.    Podczas przeprowadzania kontroli biletów kontrolujący ma prawo:

a)        przed rozpoczęciem kontroli zablokować kasowniki w pojeździe,

b)        w razie braku dokumentu przewozu – żądać okazania dokumentów pozwalających na

zidentyfikowanie pasażera i wystawić wezwanie do zapłaty,

c)        w razie nieokazania dokumentu – ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go ręce Policji, Straży Miejskiej lub Agencji Ochrony, a pasażer ma obowiązek pozostać w miejscu kontroli lub wskazanym przez kontrolującego do czasu przybycia Policji, Straży Miejskiej lub Agencji Ochrony,

d)        w razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony – zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji z powiadomieniem wystawcy.

e)        wystawić wezwanie do zapłaty z opłatą dodatkową. 

2.    Wezwanie do zapłaty stanowi dowód przejazdu pasażera bez ważnego biletu i uprawnia pasażera do kontynuowania jazdy tym samym kursem, w którym zostało wystawione wezwanie do zapłaty.

Rozdział IX
OPŁATY DODATKOWE, KARY

§ 39

1.    Za jazdę bez odpowiedniego biletu – pobiera się od pasażera dodatkową opłatę w wysokości 50 krotności ceny biletu jednorazowego, normalnego na terenie miasta Kalisza.

2.    Za jazdę bez dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych lub za brak dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego pobiera się od pasażera dodatkową opłatę w wysokości 40 krotności ceny biletu jednorazowego, normalnego na terenie miasta Kalisza. 

3.    Za przewóz zwierząt domowych bez odpowiedniego biletu – 20 krotność ceny biletu jednorazowego, normalnego na terenie miasta Kalisza.

4.    Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny – 150 krotność ceny biletu jednorazowego, normalnego na terenie miasta Kalisza.

5.    Za nie przestrzeganie obowiązku zarejestrowania przejazdu z wykupionym na KE, KKM biletem okresowym – 5 krotność ceny biletu jednorazowego na terenie miasta Kalisza.

6.    W przypadku udokumentowania przez podróżnego w terminie 7 dni od dnia przewozu uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, opłata dodatkowa ulega umorzeniu. Opłata manipulacyjna wynosi 10% opłaty dodatkowej.

Rozdział X
POSTĘPOWANIE W SPRAWACH REKLAMACJI ORAZ SKARG I WNIOSKÓW

§ 40

Pasażer może złożyć reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu, przy czym za zgodny z rozkładem jazdy uznaje się kurs wykonany 1 minutę przed, 3 minuty – do czasu rozkładowego.  

§ 41

Pasażerowi, który otrzymał wezwanie do zapłaty, a nie zgadza się z jego treścią i może udowodnić, że  w momencie kontroli posiadał ważny bilet na przejazd lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, przysługuje prawo do złożenia odwołania lub reklamacji, w terminie nie później, niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

§ 42

Pasażer posiada uprawnienie do złożenia skargi lub wniosku związanego z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej do Operatora lub Organizatora przewozów. W imieniu pasażerów, którzy nie ukończyli 18 roku życia reklamację lub odwołanie może złożyć jedynie ich opiekun prawny.

§ 43

Reklamacje, odwołania, skargi oraz wnioski pasażer może złożyć osobiście, wysłać pocztą na adres KLA, ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz, lub pocztą elektroniczną na adres pok@kla.com.pl lub przez formularz kontaktowy, znajdujący się na stronie internetowej www.kla.com.pl  

Rozdział XI
ISTOTNE PRZEPISY PORZĄDKOWE

§ 44

Pasażerowie korzystający z usług przewozowych zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu, norm zachowania w miejscach publicznych, a także zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

§ 45

Wsiadanie i wysiadanie z autobusu dozwolone jest wyłącznie na przystankach po zatrzymaniu się autobusu.

§ 46

Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.

§ 47

Dziecko przewożone w wózku, nie zabezpieczone specjalnymi szelkami, musi być z niego wyjęte. § 48

Zabronione jest: 

1)    wsiadanie i wysiadanie podczas jazdy autobusu,

2)    zajmowanie miejsc stojących na przednim pomoście ograniczające widoczność kierowcy autobusu,    

3)    jazda na stopniach i innych częściach zewnętrznych autobusu,

4)    otwieranie drzwi podczas jazdy,

5)    nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania autobusu,

6)    opieranie się o drzwi,

7)    umieszczanie bagażu i przewożonych zwierząt domowych np. psów, na miejscach przeznaczonych do siedzenia,

8)    przewożenie zwierząt domowych bez właściwego zabezpieczenia np. psów bez kagańców i nie trzymanych na smyczy,

9)    wyrzucanie z autobusu jakichkolwiek przedmiotów,

10) narażanie współpasażerów na szkody i obrażenia, w tym również spożywanie artykułów żywnościowych mogących zabrudzić innych pasażerów lub autobus,

11) palenie tytoniu, używanie e-papierosów, granie na instrumentach muzycznych, używanie odbiorników radiowych, itp.,

12) zaśmiecanie i niszczenie autobusu,

13) wsiadanie do autobusu osobom na wrotkach lub łyżworolkach,

14) żebranie i prowadzenie handlu,

15) kwestowanie, nalepianie plakatów i ogłoszeń, rozrzucanie i rozdawanie ulotek oraz materiałów reklamowych bez zgody KLA,

16) wykonywanie innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.

§ 49

W autobusach nie wolno przewozić:

1)    nabitej broni palnej i gazowej,

2)    przedmiotów cuchnących, łatwo zapalnych, wybuchowych, żrących, trujących, radioaktywnych itp.,

3)    przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę współpasażerom lub zanieczyścić autobus (hulajnóg, ostrych narzędzi, otwartych naczyń z farbami itp.).  

§  50

Pasażer odpowiada wobec KLA i innych pasażerów za szkody powstałe z jego winy.

§ 51

Obsługa autobusu może odmówić przewozu:

2)    osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków odurzających,

3)    osób zachowujących się nieodpowiednio, wzbudzających odrazę brudem i niechlujstwem, 3) roweru, w razie braku miejsca w autobusie.  

§  52

KLA są zwolnione od obowiązku przewozu jeżeli:

1) zachodzą okoliczności uniemożliwiające przewóz, których nie mogły uniknąć, ani zapobiec ich skutkom, 2) podróżny nie zastosował się do Regulaminu Przewozu,

4)    ze względu na przedmiot przewozu nie miały możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych,

5)    wykonanie usługi zagrażałoby życiu lub zdrowiu ludzkiemu, mieniu, bezpieczeństwu lub porządkowi na drogach publicznych oraz zachowaniu porządku publicznego.

§  53

W przypadku awaryjnego przerwania biegu autobusu, bilet jednorazowy stanowi podstawę do kontynuowania dalszej jazdy innym autobusem.

Rozdział XII
POSTĘPOWANIE Z RZECZAMI ZNALEZIONYMI   

§ 54

Pasażer, który znalazł w pojeździe rzecz zgubioną lub porzuconą powinien przekazać tę rzecz kierowcy autobusu.

§ 55

Znalazcy przysługuje prawo sprawdzenia, czy wydana przez niego rzecz zastała przez kierowcę autobusu przekazana do miejsca przechowywania rzeczy znalezionych w siedzibie KLA.

§ 56

Rzeczy znalezione odebrać można w siedzibie KLA, przy ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu – zasady funkcjonowania biura rzeczy znalezionych opisane są na stronie www.kla.com.plhttps://kla.com.pl/biurorzeczyznalezionych   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 57

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

   

Podstawa prawna: 

1)    Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity z dnia 3 stycznia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 8), 

2)    Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst ujednolicony z dnia 3 października 2022 r. Dz. U.  z 2022 r. poz. 2039),

3)    Ustawa z dnia 20 lipca 1998 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (tekst jednolity z dnia 3 marca 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 574,

4)    Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o  zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (tekst jednolity z dnia 11 sierpnia 2021 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 1656),

5)    Uchwała Rady Miejskiej Kalisza Nr XXIV/153/2015 z dnia 17.09.2015 r. ze zmianami, Uchwała Rady Miejskiej Kalisza Nr XVIII/216/2011 z dnia 29.12.2011 r., Uchwała Rady Miasta Kalisza nr

LVI/785/2022 z dnia 29 września 2022 r., Uchwała Rady Miasta Kalisza  nr LII/726/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity Obwieszczenie Rady Miasta Kalisza z dnia 26 maja 2022 r.), 6) Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza nr 752/2022 z dnia 23 listopada 2022 r., 

7) Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza nr 810/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r.. 

 

                                                                                                                                                   

Zarząd 

Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o.

 

kontakt

Masz jakieś pytania?

    • Napisz do nas wiadomość

      Nie wiesz jaki temat wiadomości wybrać? Kliknij tutaj

    • Skip to content