Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o.

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o.

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 1998.10.20.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024.07.09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie pełnej dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
 • nie wszystkie filmy umieszczone na stronie posiadają napisy,
 • niektóre elementy interfejsu użytkownika mają kontrast mniejszy niż 3:1,
 • po wyłączeniu przetwarzania styli CSS, skryptów java, niektóre elementy strony nie utrzymują logicznej kolejności,
 • nie wszystkie hiperłącza nie zostały oznaczone wyróżniającym się kolorem,
 • niektóre informacje, przyciski, komunikaty przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy strony powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu,
 • do otwarcia niektórych plików umieszczonych na stronie wymagane jest posiadanie dodatkowego oprogramowania,
 • niektóre pliki ze względu na swój charakter są dostępne w formie skanów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021.03.26.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021.03.26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zarząd Spółki,
 • e-mail: marketing@kla.com.pl,
 • numer telefon: 62/768-00-00.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Miasto Kalisz
Adres: Główny Rynek 20,
62-800 Kalisz

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek administracyjny Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz

 1. Do budynku administracyjnego, dwupiętrowego można wejść dwoma oddzielnymi wejściami. Wejście pierwsze (główne), znajduje się od strony ulicy Wrocławskiej. Dojście możliwe z chodnika, do wejścia prowadzą siedmiostopniowe schody z poręczami. Drugie wejście do budynku administracyjnego znajduje się od strony wewnętrznej placu. Prowadzą do niego czterostopniowe schody z poręczami. Drzwi bezprogowe, otwierane samodzielnie.
 2. Na piętra budynku prowadzą schody, brak windy.
 3. Schody w budynku posiadają zamontowane poręcze.
 4. W budynku nie ma wyznaczonych obszarów kontroli.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z możliwości wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa.
 6. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
 7. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online.
 8. W budynku znajdują się dwie toalety – damska oraz męska. Toalety dwustanowiskowez umywalkami. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 9. W budynku nie ma systemu informacji głosowej.
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 12. W budynku nie ma druku (napisów i piktogramów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.
 13. Wewnątrz budynku brak jest oznaczenia kontrastowego.
 14. Za budynkiem administracyjnym, od strony wewnętrznej placu, wyznaczono i oznakowano miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Punkt Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o., ul. Podmiejska 2a, 62-800 Kalisz – znajdujący się w wynajmowanych pomieszczeniach budynku Dworca Autobusowego

 1. Dojście do budynku następuje z chodnika, można wejść dwoma oddzielnymi wejściami.
 2. Za drzwiami bezprogowymi, otwieranymi samodzielnie, znajduje się hol oraz pięć okienek do obsługi interesantów. Nie są zamontowane głośniki systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Dostępna jest toaleta dla klientów, która jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Wejście do toalety możliwe jest po wrzuceniu monety.
 4. W budynku nie ma wyznaczonych obszarów kontroli.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z możliwości wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa.
 6. W Punkcie Obsługi Klienta nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
 7. W Punkcie Obsługi Klienta nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online.
 8. W Punkcie Obsługi Klienta nie ma systemu informacji głosowej.
 9. W Punkcie Obsługi Klienta nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W Punkcie Obsługi Klienta nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 11. W Punkcie Obsługi Klienta nie ma druku (napisów i piktogramów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.
 12. Wewnątrz budynku brak jest oznaczenia kontrastowego.

kontakt

Masz jakieś pytania?

  • Napisz do nas wiadomość

   Nie wiesz jaki temat wiadomości wybrać? Kliknij tutaj

  • Skip to content